Menu Zavrieť

Pravidlá marketingovej akcie Stierací žreb

Tieto pravidlá marketingovej akcie (ďalej ako „Pravidlá“) upravujú pravidlá marketingovej akcie „Stierací žreb“ (ďalej ako “Akcia”) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Akcie, získanie a odovzdanie výhry, a popisujú práva a povinnosti účastníkov.

I. Usporiadateľ Akcie
1. Spoločnosť DUKE, s.r.o., so sídlom: Podjazdová I.2673/14, 971 01 Prievidza, IČO: 36338737, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 15001/R (ďalej ako „Usporiadateľ).

II. Vymedzenie predmetu Akcie

1. Účelom Akcie je propagácia produktov a služieb Usporiadateľa Akcie.

2. Predmetom akcie je získanie zľavy Účastníkmi na Akcii, a to na vymedzený nákup u Usporiadateľa.

3. Podmienkou pre účasť v Akcii je zakúpenie produktov Usporiadateľa Akcie v minimálnej hodnote 5,- EUR s DPH v jednej z kamenných predajní Usporiadateľa, pričom následne zákazník obdrží stierací žreb.

III. Trvanie Akcie

1. Trvanie Akcie je vymedzené od 04.08.2021 do 31.08.2021 alebo do vyčerpania zásob, podľa toho, ktorá z možností nastane skôr.

IV. Pravidlá Akcie

a) Účastníci Akcie

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej ako „Účastníci“).

2. Akcie sa nemôže zúčastniť taký Účastník, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi že, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 Občianskeho zákonníka.

3. Z Akcie bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v Akcii dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi (napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu Akcie).

4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto Akcie je osobou podľa bodu 2. tohto článku Pravidiel alebo sa zistí, že do Akcie nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4. tohto článku je povinná uhradiť škodu spôsobenú Usporiadateľovi.

b) Mechanizmus Akcie

1. Do Akcie budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky účasti v Akcii v zmysle článku IV., písm. a) a ktorí sa zapoja do Akcie nasledujúcim spôsobom:

a. od 04.08.2021 nakúpia v rámci jedného nákupu za minimálnu sumu 5,- EUR s DPH v prevádzkach Usporiadateľa, pričom za tento súťažný nákup obdržia Účastníci Akcie od Usporiadateľa stierací žreb, na ktorom budú stieracie políčka. Po zotretí stieracích políčok Účastníci Akcie vyhrávau v prípade, že sa na stieracom žrebe vyskytujú tri rovnaké symboly. V závislosti od výherného symbolu Účastníci vyhrajú zľavu na výrobok Usporiadateľa a to alternatívne 1ks dvojfarebnú vianočku, 1ks tmavý chlieb alebo 1ks medovú tortu (ďalej len ,,Výhra“). Účastníci sú povinní si uchovať stierací žreb a v prípade výhry sa ním preukázať tak, ako určí Usporiadateľ na základe Pravidiel. V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená z tejto Akcie v zmysle podmienok stanovených v tomto Pravidlách, nárok tejto osoby na výhru zaniká.

2. Do Akcie je možné zapojiť sa nákupom ľubovoľného tovaru a produktov Usporiadateľa s výnimkou alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a zálohovaných vratných obalov, ktoré ponúka vo svojich prevádzkach. Zoznam prevádzok tvorí Prílohu č. 1 týchto Pravidiel.

V. Právo Usporiadateľa zmeniť Pravidlá Akcie alebo odvolať Akciu

1. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá Akcie alebo ju úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.

2. Na účinnú zmenu Pravidiel alebo zrušenia Akcie sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tieto údaje o zmene Pravidiel alebo zrušení Akcie na webovej stránke www.duke.sk.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá Akcie alebo aj zrušiť Akciu, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu Pravidiel Akcie alebo odvolanie Akcie zverejní Usporiadateľ na svojej webovej stránke.

2. Pravidlá Akcie nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom zverejnenia na webovej stránke Usporiadateľa www.duke.sk

3. Usporiadateľ Akcie nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými výhrami.

4. Účasťou na Akcii vyjadruje Účastníci súhlas s týmto Pravidlami Akcie. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto Pravidlách, nesmie sa Akcie zúčastniť.

5. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel týkajúcich sa Akcie alebo nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel, Usporiadateľ má právo na jednostrannú opravu nejasností v Pravidlách tak, aby bol zachovaný zmysel Akcie.

6. Na právne vzťahy neupravené Pravidlami sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Pravidlám najbližšie.

7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú zo Akcie, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci Akcie a Usporiadateľ zaväzujú riešiť ich vzájomnými rokovaniami a dohodou.

8. Pravidlá sú k dispozícii na stránke www.duke.sk

V Prievidzi, dňa 01.08.2021

Príloha č. 1 Pravidlá Akcie.

Zoznam prevádzok Usporiadateľa Akcie, v ktorých si môže Účastníci zakúpiť tovar bližšie špecifikovaný v Pravidlách:

1. Pekárstvo Bojnice, adresa: Nemocničná 1382/4, 972 01, Bojnice
2. Pekárstvo Duke adresa: Podjazdová I.2673/14, 971 01 Prievidza
3. Pekárstvo Prior, adresa: OD Prior, Námestie slobody 1, 971 01, Prievidza
4. Pekárstvo Sever, adresa: Energetikov 29, 971 01, Prievidza
5. Pekárstvo Necpaly, adresa: Veľkonecpalská II 386/142, 971 01 Prievidza
6. Pekárstvo Zapotôčky, adresa: Hurbana 10, 971 01, Prievidza
7. Pekárstvo Kaufland, adresa: OD Kaufland, Nábrežná 1817/6, 971 01 Prievidza
8. Pekárstvo Magura, adresa: Björnstjerne Björnsona 24, 971 01 Prievidza
9. Pekárstvo Stanica, adresa: Bojnícka cesta 975, 971 01, Prievidza
10. Pekárstvo Kanianka, adresa: Bojnická ulica 590 , 972 17 Kanianka
11. Pekárstvo Morovno, adresa: Morovnianska cesta 1, 972 51, Handlová
12. Pekárstvo Partizánske, adresa: OD Kaufland ,Generála Svobodu 1099/58, 958 01, Partizánske
13. Pekárstvo Handlová, adresa: Námestie baníkov 9, 972 51, Handlová