Menu Zavrieť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodné meno: DUKE, s.r.o.
Sídlo: Podjazdová I.2673/14, Prievidza 971 01
IČO: 36 338 737
zapísaný v ORSR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 15001/R

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Kerata – konateľ
+421 905 840 990 osobneudaje@duke.sk Podjazdová I.2673/14, Prievidza 971 01

Ďalšie informácie:

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

III.1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, najmä nie však výlučne:
– Výber zamestnancov
– Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom
– plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni
– plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni
– plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
– plnenie daňových povinností zamestnávateľa
– mzdová politika zamestnávateľa
– evidencia dochádzky prostredníctvom čipových kariet
– evidencia výstupov z lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zamestnancov za účelom naplnenia povinností vyplývajúcich z predpisov v oblasti ochrany zdravia
– evidencia čísel veľkosti zamestnanca za účelom poskytnutia pracovného odevu na mieru a vo veľkosti zamestnanca.
Právny základ Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výber zamestnancov zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich
s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
branná povinnosť zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
plnenie daňových povinností zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mzdová politika zamestnávateľa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Prideľovanie pracovného odevu zamestnancovi, spracúvanie veľkosti oblečenia zamestnanca Zákon č. §6 ods. 3 písm. a) 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ – technik BOZP, PO
Úrad vlády, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti,
Daňové úrady, Exekútor, Okresné súdy, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
Zamestnanci, právny zástupca/advokát, audítor, IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov
(uvedené lehoty sú po skončení PP) Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone funkcie, Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly, Hodnotenia zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov) 70 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd 50 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne podklady ku mzdám a odmenám 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie,
zamestnanci,
manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby,
bývalí zamestnanci
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Dodávateľom potravín, resp. surovín neskôr spracovaných do konečného výrobku môže byť i fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá v rámci súkromnej pestovateľskej činnosti predá za dohodnutú cenu sezónne suroviny ako napr. Ovocie. Prevádzkovateľ za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov fyzickej osobe vystaví daňový doklad preukazujúci vyplatenie ceny z pokladne prevádzkovateľa, tzv. výdavkový blok, v ktorom fyzickú osobu definuje ako príjemcu platby.
Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov
Správy audítora, Výročné správy, Finančné plány 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Faktúry 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Interné doklady 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Pokladňa 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Vymáhanie pohľadávok 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Bankové výpisy 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Štatistika ročná 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Štatistika – mesačná a kvartálna 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Účtovné závierky 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,
dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
zástupcovia dodávateľov a odberateľov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.3 ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO

Účel spracúvania osobných údajov
V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe)
Právny základ Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa, povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,
Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik, poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) 5 – 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – klienti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.4 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.
Právny základ Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Registratúra 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.5 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
Poisťovne
Policajný zbor
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov 7 dní po dni v ktorom bol kamerový záznam vyhotovený
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
samotná verejnosť
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.6 MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov
monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce prostredníctvom: GPS, kamerový systém, kontrola výpisov telefonátov
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je uplatnenie § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pri kumulatívnom naplnení obligatórnej podmienky oboznámenia zamestnancov.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov softvér 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
7 dní po dni v ktorom bol kamerový záznam vyhotovený
Kategórie dotknutých osôb zamestnanci prevádzkovateľa
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.7 ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov
Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.
Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.
Právny základ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Banky Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
Poisťovne Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
Dodávatelia zmluvný základ
Súdy, orgány činné v trestnom konaní Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a
zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Audítor účtovnej závierky Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
audítor
právny zástupca/advokát
IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov – Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
– Poistné udalosti 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Kategórie dotknutých osôb zmluvná strana – fyzická osoba
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.8 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov
Zverejňovanie fotografií zamestnancov a dotknutých osôb (verejnosti) so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov právny zástupca/advokát, audítor, IT technik, poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku prevádzkovateľovi 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu
Kategórie dotknutých osôb zamestnanci prevádzkovateľa IS,
verejnosť.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.9 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Právny základ
Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,
Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Kategórie dotknutých osôb odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.10 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.11 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Právny základ Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik,
poverení zamestnanci
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.12 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov
Účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, na základe výberového konania alebo bez vypísaného výberového konania so zámerom možného kontaktovania o vyhlásenom výberovom konaní v budúcnosti v prípade, ak prevádzkovateľ momentálne nemá vhodné voľné pracovné miesto, alebo ho obsadí iným uchádzačom

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov sprostredkovateľ : personalista,
poverení zamestnanci
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik
Lehoty na vymazanie os. Údajov – 1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania
– Bezodkladne po jeho odvolaní
Kategórie dotknutých osôb Uchádzač o zamestnanie
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.13 PRÁVNE VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev, podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.
Právny základ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení
Kategórie príjemcov  súdne orgány
 exekútorské úrady
 orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 advokát
 dlžník a jeho právny zástupca
 intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní
 poverení zamestnanci
 právny zástupca/advokát
 audítor
 IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu
Kategórie dotknutých osôb  zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 dlžníci,
 protistrany v sporoch,
 iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.14 EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.
Právny základ Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov zamestnanci prevádzkovateľa
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
poverení zamestnanci, právny zástupca/advokát, audítor, IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú

Kategórie dotknutých osôb Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.15 PREUKAZY NA OBSLUHU VOZÍKOV

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnen niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 16, ktorý stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok (v prípade prevádzkovateľa vysokozdvižný vozík) a vykonávať s ním určené pracovné povinnosti len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo osvedčenia. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre zamestnancov, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje vystavenie konkrétnych preukazov, resp. Osvedčení.
Právny základ § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ – BOZP technik,
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Daňový úrad a orgány Finančnej správy
právny zástupca/advokát, audítor, IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov
Kategórie dotknutých osôb Zamestnanec, ktorému sa konkrétny preukaz/osvedčenie vydáva, resp. Vydal.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.16 EVIDENCIA ZAMESTNANCOV – VIZITKY

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov v záujme poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným partnerom, klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe, elektronickej podobe, uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je uplatniť oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby je oprávnený poskytovať t.j. spracúvať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby (zamestnanca).“
Uvedenie osobných údajov zamestnanca nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť.

Kategórie príjemcov poverení zamestnanci
obchodní partneri, klienti, zákazníci
potencionálni partneri
návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa,
osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zamestnanca (dotknutej osoby) za účelom kontaktovania
príjemca e-mailovej korešpondencie, právny zástupca/advokát, audítor, IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov 30 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru zamestnanca zamestnávateľ odstráni zverejnené údaje.
Kategórie dotknutých osôb zamestnanec
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.17 ZÁZNAMY DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV AKO PÔVODCOV POTRAVÍN
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v oblasti výroby a predaja potravín, a to konkrétne za účelom vedenia záznamov o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín.

Právny základ §28 ods. 2 písm. d) 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov  súdne orgány
 orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 advokát
 poverení zamestnanci
 audítor
 IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
Kategórie dotknutých osôb Pôvodca potravín/surovín – dodávateľ
Odberateľ – veľkoobchod
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
III.18 EVIDENCIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie zoznamu – evidencie spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným.
Právny základ §118 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
„Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia. V prípade zahraničnej právnickej osoby sa identifikačné číslo uvádza, ak je pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza jej dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Každý spoločník má právo nahliadať do zoznamu spoločníkov; spoločnosť je povinná na žiadosť spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.“
Kategórie príjemcov  súdne orgány
 exekútorské úrady
 orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 advokát
 členovia a štatutárne orgány družstva
 každý, kto osvedčí právny záujem
 poverení zamestnanci
 audítor
 IT technik
Lehoty na vymazanie os. údajov 4 roky odo dňa ukončenia účasti spoločníka v spoločnosti
Kategórie dotknutých osôb Spoločník spoločnosti
Bývalý spoločník spoločnosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

osobneudaje@duke.sk +421 905 840 990